Biznes

– Biznes nədir, hansı məqsədə xidmət edir? – Sahibkarlıq – Biznes etikası, sosial məsuliyyət məsələləri – Rəqabət şəraiti – Menecment, menecment funksiyaları – Sahibkarlıq formaları, onların fərqləri – Müasir biznes praktikası Biznes nədir?   Biznes çox böyük bir fəaliyyət sahəsidir. Biznes anlayışı müxtəlif cür ifadə oluna bilər, müxtəlif təriflərə rast gələ bilə­rik. Geniş mənada: Biznes mənfəət […]

Marketing

Sadə bir mövqedən yanaşsaq marketinq işləri və strategiyası istehsalçı şirkətlərə gəlir verməklə bərabər  istehlakçıları razı salacaq məhsul istehsalı ilə nəticələnən prosesdir. Marketinq «kəskin rəqabət» xarakteri daşıyır, çünki : hər bir istehlakçının öz tələbatını ödəyən məhsulu olur; şirkət üçün normal mənfəət əldə olunur. Marketinq bu məqsədlərin hər ikisinin tamamlanmasını zəruri hesab edən bütün fəaliyyət növlərinin yaradıcı […]

Menecment

1. Menecment elmdir və fəaliyyətdir. 2. Menecment nədir və menecer kimdir? 3. Təşkilat (firma, müəssisə) nədir? 4. Müəssisənin yaradılması və yaşadılması amilləri. 5. İdarəetmə səviyyələri və vasitələri. 6. Menecerin funksiyaları və rolu. “Menecment“ anlayışı semantik baxımdan ingilis sözü olub “idarəetmə“ ifadəsinə uyğundur. Lakin, bu anlayış idarəetmənin tərkib hissəsi kimi də qəbul edilə bilər. Çünki, qlobal […]